Skip to content

Stefano Ricci (268)

طراحی و اجرای غرفه Stefano Ricci  در مجموعه تفریحی و گردشگری میکامال کیش با مساحت 60 مترمربع و با کاربری فروش ظروف کریستالی در سال 1401 توسط دفتر فنی گروه مهندسی رویال باکس انجام شده است.

از نکات مورد توجه در طراحی این فضا، مهندسی روشنایی انجام شده در این غرفه جهت نمایش هرچه بهتر محصولات و تاثیرگذاری بر فروش این واحد تجاری می باشد.