Skip to content

گواهینامه و ایزوها و تقدیرنامه ها

سیستم رضایتمندی مشتریان

سیستم مدیریت کیفیت پروژه ها

مشاوره، ممیزی و اقدام لازم تا دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست

مشاوره، ممیزی و اقدام لازم تا دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

مشاوره، ممیزی و اقدام لازم تا دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

مشاوره، ممیزی و اقدام لازم تا دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

سیستم مدیریت پروژه ها

مشاوره، ممیزی و اقدام لازم تا دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)